GEO5

oprogramowanie inżynierskie do geotechniki

Winkler-Pasternak, parametry C1 i C2

Model Winklera - Pasternaka do analizy podłoży sprężystych, wprowadza niżej podane równanie równowagi w kierunku pionowym:

gdzie: c1, c2 - Stałe charakteryzujące model Winklera – Pasternaka
w - Przemieszczenie po kierunku pionowym
fz - Obciążenie pionowe działające na warstwę

Podłoże sprężyste wprowadzane jest do obliczeń, za pomocą lokalnych matcierzy sztywności, które są dodawane do macierzy sztywności poszczególnych elementów spoczywających na danym podłożu. W wyniku otrzymywane jest naprężenie kontaktowe σ.